Statutul asociatiei

                  S T A T U T
   CAPITOLUL I.    Denumirea, sediul, durata
   Art. 1
   Asociatia Organizatorilor de Evenimente Sibiu, denumita si AOES in continuare, este constituita ca persoana
   juridica de drept privat, neguvernamentala, apolitica, cu caracter non-profit conform OG 26/2000.
   Art. 2
   Denumirea asociatiei este: "Asociatia Organizatorilor de Evenimente Sibiu - cu forma prescurtata "AOES"
   In toate actele si documentele ce emana de la asociatie se poate folosi una din cele doua forme sau ambele .

   Art. 3
   Sediul asociatiei este in str.Turnului 10, Sibiu, Romania. Sediul poate fi schimbat prin decizia Consiliului
   Director al AOES.

   Art. 4
   Asociatia Organizatorilor de Evenimente Sibiu se constituie pe durata nelimitata.

   CAPITOLUL II.   Scopul si obiectivele de activitate

   Art. 5
   Scopul asociatiei este de a promova, mediatiza si de a proteja interesele comune ale membrilor, organizarea
  de evenimente si activitati conexe legate de acestea

   Art. 6
   Asociatia are ca obiective principale:
   -promovarea unor standarde ridicate de calitate si de etica profesionala
   -respectarea drepturilor de autor si colaborarea cu organizatiile si organismele responsabile
   -promovarea concurentei loiale
   -actionarea impotriva concurentei neloiale si a persoanelor fizice si juridice neautorizate
   -organizarea de targuri si expozitii de profil, sau participarea la astfel de evenimente
   -editarea de programe, postere, reviste si alte publicatii de profil
   -dezvoltarea relatiilor intre membrii,
   -ridicarea nivelului de pregatire al membrilor prin organizarea de cursuri, seminarii, instructaje, concursuri,
   alte activitati
   -editarea de pliante, publicatii, participarea la emisiuni radio sau tv de informare pentru publicul larg
   -stimularea schimburilor si contactelor interne si internationale
   -va putea infiinta, sau va putea sa participe ca actionar in societati comerciale, va putea desfasura activitatii
   economice directe cu caracter accesoriu si in stransa legatura cu scopul principal alasociatiei.
   -alte mijloace de actiune în legatura cu scopul asociatiei.

   CAPITOLUL III.   Membrii asociatiei. Drepturi si obligatii.

   Art. 7
   Membrii Asociatiei sunt persoane fizice sau juridice indiferent de rasa, nationalitate, cult religios care recunosc
   si aplica prezentul statut, adepte ale principiilor umanismului si care adera la prezentul statut.
	   Membrii Asociatiei sunt: 

   1. Membrii fondatori- acei membrii care au pus bazele asociatiei, care se regasesc in actele constitutive.
   2. Membrii primi - acei membrii care au aderat primii la Asociatie. Numarul maxim al acestora este 9, iar
   numarul lor intodeauna impar. Dobandirea calitatii de Membru Prim poate fi dobandita astfel:
	     -prin aderarea la AOES printre primii membrii si revendicarea statutului de Membru Prim. Decizia de
      aprobare a unui membru ca Membru Prim, in urma unei cereri adresate Membrilor Fondatori
	     -prin eliberarea de locuri prin plecarea/excluderea de Membru Prim, la solicitarea Membrilor Fondatori,
      criteriul de selectie fiind vechimea ca membru in asociatie si cerere exprimata de membrul aderent in
      acest sens.
   3. Membrii cotizanti - toti membrii care platesc cotizatiie
   4. Membrii de onoare - membrii acceptati ca o recunoastere a meritelor exeptionale pe plan profesional,
   precum si a contributiei deosebite aduse la atingerea obiectivelor AOES. Ei sunt acceptati in AOES ca urmare
  a cereri adresate Consiliului Director, si aprobata de Membrii Fondatori. Membrii de onoare nu platesc
   cotizatie, au drepturi egale cu ceilanti membri cotizanti, nu au drept de vot. Calitatrea de Membru de onoare
   poate fi retrasa de Membri Fondatori.
   Admiterea unui membru (prim, cotizant sau de onoare)se face pe baza cererii scrise a acestuia, adresata
   presedintelui, prin care solicitantul adera la prezentul statut, respectand Reglamentul de aderare si
   functionare. Consiliul Director poate admite sau respinge cererea de adeziune

Art. 8
   Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi statutare:

	Membrii fondatori:

	a) numeste Consiliul Director
	b) numeste Presedintele asociatiei, a vicepresedintelui, a secretarului AOES
	c) aproba sau revoca Membrii primi
	d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil
	e) stabileste componenta Comisiei Cenzorilor sau numeste cenzorul
	f) poate decide demiterea presedintelui sau a oricarui membru din Consiliul Director;
	g) aproba sau respinge hotararile adoptate de Adunarea Membrilor Primi sau de Adunarea Membrilor Cotizanti
	h) sa stabileasca taxa de aderare si a cotizatiei pentru membrii primi
	i) aproba dizolvarea si lichidarea AOES, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare
	j) aproba solicitarile si incheie acorduri de afiliere
	k) aproba sau stabileste modificarile la statut

	Membrii Primi:

	a) sa stabileasca, alaturi de membrii fondatori, a regulilor de aderare si excludere din AOES, numit Reglamentul
de aderare si functionare
	b) sa stabileasca taxa de aderare si a cotizatiei pentru membrii cotizanti
	c) sa stabileasca componenta si criteriile pentru comisile de control al calitatii, profesionalismului,
	etici, pentru prevederile din Reglamentul de aderare si functionare, precum si pentru investigarea si solutionarea
conflictelor intre membri AOES sau intre acestia si terti/clienti, etc.

	Membri Cotizanti inclusiv Membrii Primi:

	a) sa participe la activitatile asociatiei;
	b) sa folseasca dotarile materiale ale asociatiei conform obiectivelor acesteia;
	c) sa aleaga si sa fie alesi in calitatea de Membrii Primi
	d) sa beneficieze de toate formele de aparare si sprijin de care dispune asociatia;
	e) sa-si exprime liber punctul de vedere in orice problema;
f) sa ceara convocarea Adunarii Generale daca sunt sustinuti prin semnaturi de 1/3 din membrii;
	g) sa renunte la calitatea de membru printr-o demisie scrisa si adresata Consiliului Director, comform
Reglamentului de aderare si functionare.

Art. 9

Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii statutare:

	Membri Cotizanti inclusiv Membrii Primi:

   	a) sa respecte prevederile prezentului Statut si hotararile organelor de conducere ale asociatiei ;
   	b) sa contribuie la indeplinirea obiectivelor asociatiei;
   	c) sa nu angajeze asociatia in nici o activitate fara mandat din partea Consiliului Director;
   	d) sa plateasca o cotizatie in valoare stabilita de Reglamentul de aderare si functionare.
   	e) sa-si desfasoare activitatea cu respectarea legilor in vigoare.

Art. 10
   Membrii Asociatiei pierd aceasta calitate, dupa caz, prin:

Membri Cotizanti inclusiv Membrii Primi:

   	a) renuntarea la calitatea de membru conform Reglamentului de aderare si functionare.;
   	b) retragerea calitatii de membru, de catre membrii fondatori(din propria initiativa sau in urma unei cereri
   sau sesizari de la orice membru, in cazul in care aeasta este intemeiata)
	   c) retragerea calitatii de membru, in cazul in care acesta nu plateste cotizatia sau incalca grav si repetat
   indatoririle ce-i revin in baza 	prezentului statut .

CAPITOLUL IV.   Structura organizatorica a Asociatiei

   Art. 11
   Asociatia cuprinde urmatoarele organisme statutare:
   	A. Adunarea generala a membrilor fondatori
	   B. Adunarea generala a membrilor primi
	   C. Adunarea generala a membrilor cotizanti
   	D. Consiliul Director ;
   	E. Cenzorul sau , dupa caz, Comisia de Cenzori in cazul dezvoltarii asociatiei.
La orice nivel al membrilor(fonfatori, primi, cotizanti) Adunarea Generala a Membrilor va fi numita in continuare
Adunarea Generala, identificarea facandu-se functie de membrii la care se refera.    

   Art. 12
   Adunarea generala este alcatuita din toti membrii asociatiei si activeaza prin sedinte
 ordinare si extraordinare.

   Art. 13
   Qvorumul minim pentru ca sedinta Adunarii Generale sa fie statutara, este de 50% din numarul membrilor
asociatiei.

   Art. 14
   În cazul neîntrunirii conditiilor de qvorum mentionate la art 13, se convoaca a doua sedinta a Adunarii
 Generale, în maxim 10 zile, cu aceeasi ordine de zi, în aceasta varianta neexistând conditii de qvorum.

   Art. 15
   Hotarârile Adunarii Generale se adopta prin votul majoritatii simple cu conditia respectarii conditiilor
de qvorum mentionate la art.13 si 14.

   Art. 16
   Adunarea Generala se întruneste în sedinta ordinara anuala, decizia convocarii apartinând Consiliului
Director, care o va anunta cu 10 zile în avans si care va stabili ordinea de zi.

   Art. 17
   Adunarea Generala poate fi convocata în sedinta extraordinara la initiativa oricarui membru sustinut prin
semnaturi de 25% din membrii, sau la initiativa Presedintelui cu aprobarea Consiliului Director.

   Art. 18
   Adunarea Generala a Membrii fondatori are urmatoarele atributii:

a) numeste Presedintele AOES
b) numeste Consiliul Director conform propunerilor presedintelui;
c) stabileste componenta Comisiei Cenzorilor sau numeste cenzorul;
d) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
e) poate decide demiterea presedintelui sau a oricarui membru din Consiliul Director;
f) aproba sau respinge hotararile adoptate de Adunarea Membrilor Primi sau de Adunarea Membrilor Cotizanti
i) aproba dizolvarea si lichidarea AOES, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare
j) aproba solicitarile si incheie acorduri de afiliere
k) aproba sau stabileste modificarile la statut
Adunarea Generala a membrilor cotizanti are urmatoarele atributii: 

	a) sa propuna strategi si obiective ale AOES pt a fi aprobate de membrii fondatori
	b) sa faca propuneri referitoare la activitatile asociatiei
	c) sa faca propuneri si sa fie alesi in calitatea de Membrii Primi
	d) sa faca orice propuneri pentru bunul mers sau pentru atingerea obiectivelor AOES

   Art. 19
Hotararile Adunarii Generale( la orice nivel) se iau cu votul a cel putin jumatate plus unu din numarul
membrilor prezenti.

   Art. 20
   Membrii fondatori sunt singuri in masura sa decida cu privire la fuziuni.
CAPITOLUL V.   Patrimoniul Asociatiei

   Art. 32
   Patrimoniul asociatiei poate fi constituit din:
   a) cotizatiile membrilor
   b) donatii, sponsorizari si legate;
   c) resurse primite de la bugetul local si de stat ;
   e) alte surse legal prevazute de legislatia în vigoare privind organizatiile non-profit;
   f) patrimoniul initial consta în suma de 1000 lei depusa în cont.

   Art. 33
   Asociatia poate detine in proprietate bunuri mobile si imobile.
   Fondurile banesti ale Asociatiei pot fi in lei si valuta si se vor tine in depozite bancare, in conturi curente
deschise la banci cu sediul in tara.

CAPITOLUL VI.   Dispozitii finale

   Art. 34
   Asociatia poate angaja personal salariat.

   Art. 35
   Prevederile prezentului statut se completeaza cu dipozitiile legale care reglementeaza infiintarea si
organizarea asociatiilor cu scop nelucrativ.

   Art. 36
   Prezentul statut s-a aprobat in sedinta de constituire a Asociatiei, in prezenta si cu votul unanim al tuturor
membrilor fondatori si urmeaza sa se supuna aprobarii de prima Adunare Generala a Asociatiei in termen de
 2 ani de la data obtinerii hotararii judecatoresti de inregistrare a Asociatiei ca persoana juridica.

   Art. 37
   Statutul asociatiei poate fi modificat in conditiile prezentului statut, la propunerea membrilor fondatori 

   Art. 38
   Asociatia se dizolva la propunerea consiliului director si aprobata de membrii fondatori, 

   Art.39
   Asociatia este de asemenea desfiintata în cazul unei hotarâri judecatoresti în acest sens.